Phụ nữ thông minh sẽ ứng xử với “trai đểu” như thế nào?